Хүдөө ажахы 10 jun 2021 359

​Буряадай ажаһуугшад түргэн баяжаха хүсэлһөө мэхэдэ ороно

© фото: pixabay.com

Һүүлэй үедэ хүнүүд түргэн баяжахаяа һанажа, мүнгэнэй элдэб пирамидада орожо, зөөриеэ алдаһан ушарнууд нэгэнтэ бэшэ. Хүнүүд мэхэлүүлжэ, сагай ошоходо мартажа, дахин мэхэ гоходо орохоёо шармайдаг гээд һанагдана. Һаяхана «Тэкра» гэһэн мүнгэтэ пирамидада орожо, хүнүүд мэхэлүүлээ. Тэдэ ехэхэн мүнгэ оруулжа, түргэн саг соо тэрэнээ хоёр гурба дахин ехэ болгожо абаха һанаатай байгаа.

«Тэкра» гэһэн мүнгэнэй пирамида эхилээ гэжэ гоёхон заал соо зониие суглуулжа, эдеэ хоолой шэрээ бэлдэн, түргэн саг соо нэмэлтэ мүнгэтэй боложо, банкнуудһаа абаһан үриеэ хаахат, шэнэ автомашина абахат, бүхы юумэнһээ сүлөөтэ болохот гэһэн үгэнүүд шанга шангаар хэлэгдээ гэжэ интернет соо видео ябана. Тиимэ үгэнүүдтэ “һогтоһон” хүнүүд ушараа. Тэдэнэй нэгэн - Татьяна. Тэрэ түрүүн - 50 мянган түхэриг, удаань - 100 мянган түхэриг мүнгэ «Тэкра» гэһэн пирамидада оруулаа. Харин май һарада худал компаниин сайт үгы болошоо. Мүнөө тэрээнһээ хохидоһон зон олон байгаашье һаа, бэеэ мэдүүлхэ дурагүйнууд. Зарим мэдээгээр, Буряадай ажаһуугшадай хамта дээрээ хэдэн сая түхэриг миин һалгагдаа.

«Бидэ мүнгэтэй байгаабди, зарим зон юумэеэ худалдажа, хэдэн зуун мянгаар хэжэ байна гэжэ дуулаад хэжэрхёоб», - гэжэ Татьяна мүнөө һанаагаа зобоно.

Татьянын хэлэһээр, хүнүүд реклама хараад, мэхэдэ ороо.

Ехэ мүнгэеэ алдаһан хүнүүд полицида хандаа. Теэд үрэ дүн байха юм гү гэжэ полициин ажалшад гайхалдана. «Тэкра» гэһэн эмхи хэн байгуулааб, мүнгэ абаһан тухай гэршэлгын саарһашьегүй байна ха юм. Россиин Банкын сайт дээрэ мүнгэнэй пирамидын түхэл маягтай фирмэнүүдэй нэрэнүүд хэблэгдэнхэй. Тэдэнэй тоодо, «Тэкра». 

Хүлгөөтэ 90-ээд онуудаар «МММ», НПО «Альтернатива» болон бусад пирамиданууд, Буряадта таба-зургаан жэлэй саана «Фольцваген» пирамида зоной тархи эрьюулжэ, олон хүн мэхэлүүлээд һалаа бэлэй даа. Ажал хэжэ, үнэн сэхээр мүнгэ олохоһоо бэшэ дээрэ юумэн үгы даа гээд һанагдана.

Автор: Эрдэни РАДНАЕВ

Фото: pixabay.com