Хүдөө ажахы 29 jun 2021 320

​Монгол Уласта үертэ 31 хүн наһа бараа

© фото: asiarussia.ru

Байгша оной эхилһэн сагһаа хойшо хүршэ Монгол Уласта үерттэ 31 хүн наһа бараа. Энээн тухай Монголой онсо байдалай талаар гүрэнэй хүтэлбэри дуулгаа.

Монголой метеорологиин болон гидрологиин институдай дуулгаһааар, һаяын үдэрнүүдтэ хүршэ гүрэнэй ехэнхи дэбисхэртэ аадар бороо хүлеэгдэнэ. Тиимэһээ онсо байдалай талаар гүрэнэй хүтэлбэри гол, мүрэнүүдые зубшан ажаһуугшадта эртээнһээ һэргылэмжын хэмжээнүүдые абахыень уряална.

Источник: asiarussia.ru

Фото: asiarussia.ru