Хүдөө ажахы 30 jun 2021 948

​Болгоомжотойгоор уһанда орогты

© фото: pixabay.com

Хүйтэн хабарнай одоошье дүүрэжэ, халуунхан зунай үдэрнүүд хэдыхэн үдэрэй туршада хүрэжэ ерэһэн аад, мүнөө баһал хур бороотой уларил тогтоод байна. Тэрэ хэдыхэн халуун үдэрнүүдэй тогтоходо, нютагаархиднай далайн, уһа голой эрьедэ ошожо амархаяа, уһанда орожо сэнгэхэеэ забдаһан байна.

Һаяхана Сэлэнгын аймагай Галуута нуур дээрэ амаржа байһан нэгэ эхэнэр ойлгонгүйгөөр эрьеһээ холо ошоод, уһанда орожо шэнгэбэ. Ушарынь гэхэдэ, тэрэ эхэнэр “ватрушка” гэдэг хэрэгсэл дээрэ амаржа хэбтэһээр, һалхинда үлеэлгэн, долгиндо абтаад, эрьеһээ 200 метрэй зайда ябашаһан байгаа. Һалхинай шангарһанһаа юм гү, тэрэ ватрушкань хүмэрижэ, амаржа хэбтэһэн 37 наһатай эхэнэр уһанда шэнгээ. Харамтайнь гэхэдэ, тэрэ эхэнэр оройдоо тамаржа шадахагүй байшоо.

Уһан дээрэ бэеэ һайн лэ абаад ябаха хэрэгтэй, ехэл аймшагтай. Тамаржа шадахагүй аад, огто уһанда ороһоной хэрэггүй бшуу. Эрьеһээ холо ошонгүй, садатараа уһанда шунгахаар байдаг. Уһа голой эрьеэр амархадаа, архи уужа огто болохогүй. Танигдаагүй газарта уһанда ороходоо, болгоомжотой ябагты! Илангаяа хүүгэдэйнгээ хойноһоо һайнаар хараха хэрэгтэй бшуу. Гэнтэ аюулай болоо һаань, абарагшадта 112 гэһэн утаһаар хонходожо, тэрэ доронь дуулгаха хэрэгтэй, - гэжэ МЧС-эй гол хүтэлбэри дуулгана.

Автор: Булат БАДМАЕВ

Фото: pixabay.com