Хүдөө ажахы 10 aug 2021 484

​Һаяын үдэрнүүдтэ Улаан-Үдэдэ Сэлэнгэ мүрэн эрьеһээ гарахаар хүлеэгдэнэ

© фото: pixabay.com

Буряадай гидрометеорологиин болон оршон тойрониие хинадаг түбэй мэдээсэлээр, Сэлэнгэ мүрэнэй уһанай хэмжээн 212 см (+4 см), Уда 149 см (-3 см) болоһон байна. Уһанда дүтэ, доро газарнууд Сэлэнгын уһанай 230 сантиметрһээ дээшэ болоходо, үертэ абтадаг.

Мүнөөдэр, августын 10-да, Сэлэнгэ мүрэнэй уһан хэды шэнээн нэмээб гэжэ шалгагдаһан байна.

– Зургаан часай туршада 3-4 см уһанай хэмжээн дээшэлээд байна. Буряадай гидрометеорологиин болон оршон тойрониие хинадаг түбэй мэдээсэлээр, үглөөдэр уһанай хэмжээн 230-232 см хүрэхэ гэжэ багсаамжалагдана. Доро газарта байһан гэр байра уһанда абтаха. Саашадаа августын 12-то 245-247 см хүрэтэр уһанай хэмжээн нэмэхэ, - гэжэ Улаан-Үдэ хотын онсо байдалай талаар хүтэлбэриин дарга Валерий Вильдавский хэлэбэ.

Монголдо болон Зэдын аймагта бороо хура ехээр орожо, уһан нэмээ.

Сэлэнгын эрьеһээ халибал, уһанда абтаха ушарта бэлэн байхаар,  саарһа дансануудаа, хэрэгтэй хубсаһа, эдеэ хоол, ууха уһа бэлдэжэ, гэрэйнгээ амитадые хото хорёоһоонь гаргажа, гэр бараагаа даадхаха шухала. Уһанда абтаһан газарнуудһаа хүнүүдые гаргахада, мэгдэһэнэй хэрэггүй.

Фото: pixabay.com