«Хотын, hомоной эрхим гулваа» гэhэн харалган Буряадта соносхогдонхой

Буряад Уласай Толгойлогшын болон Буряад Уласай засагай газарай Захиргаанай Нютаг дэбисхэрэй хүгжэлтын хороон харалган эмхидхэжэ, эгээл эрхим мэргэжэлтэдые элирүүлжэ, тэдэниие саашань дэмжэхэ, тэдхэмжэ үзүүлхэ гол зорилготой.

Орёо байдалда – онсо гуримаар

Засаг түрэ 7 oct

Буряад Уласай зарим һургуулинуудта харилсаагүй һуралсал эмхидхэгдэхэ

Буряад Уласта мүнөөдэрһөө Улаан-Үдэ хотын, Ивалгын аймагай бүхы һургуулинууд, Тарбагатайн, Сэлэнгын, Хурамхаанай  аймагуудай болон Северобайкальск хотын  зарим һургуулинууд харилсаагүй аргаар һуралсалаа үргэлжэлүүлхэнь.

Владимир Путин: «Халдабарита үбшэнтэй тэмсээн үргэлжэлhөөр»

Засаг түрэ 29 sep

Буряад Уласай Толгойлогшо: «Нэмэлтэ хизаарлалтануудые мүнөө дээрээ түсэблэнэгүйбди»

Засаг түрэ 24 sep
Үшөө харуулха