Даабари үгөө

Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов албанайнгаа хэрэгээр Хяагтын аймагаар ябахадаа,  Хяагта хотын соёлой байшан ошожо хараа. Соёлой хуушан байшан һандарха туйлдаа хүрөө гэжэ тогтоогдоод, задалуулгада бэлдэгдэнэ.  

Үхибүүдэй эмнэлгын газар

Буряад ороной Хяагта хотодо гүрэнэй федеральна «Элүүрые хамгаалгын эхин эмхинүүдые һэльбэн шэнэдхэлгэ» түлэбөөр баригдаһан үхибүүдэй поликлиникэ нээгдэхэнь дүтэлбэ. Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ поликлиникэдэ хүрэжэ, хэр бэлэн болоһонииень шалгаа.

Үндэһэн түлэбүүд бэелүүлэгдэнэ

Буряад ороной прокуратурын коллегиин зүблөөндэ Россиин Ахамад прокуророй орлогшо Дмитрий Демешинэй хүтэлбэри доро республикада  гүрэнэй түлэбүүдые болон Россиин Юрэнхылэгшын даабаринуудые бэелүүлгээр дүнгүүд согсологдоо. Дмитрий Демешин үндэһэн түлэбүүдэй үндэр хэмжээндэ бэелүүлэгдэһэниие, үйлэдбэриин ургалтые, шухала асуудалнуудай шиидхэгдэжэ байһаниие тэмдэглээ. Буряад ороной Толгойлогшо Алексей Цыденов үгэ хэлэхэдээ, региональна засагай болон прокуратурын хоорондоо харилсалгын шухалые ба үрэ дүнтэйе тэмдэглээ.

Хубилжа байһан оршон

Алайрай аймагай Забитуй һууринай ажаһуугшадай ажабайдалтай Усть-Ордын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Анатолий Прокопьев танилсаба.

Үйлэдбэриин хэмжээн дээшэлээ

Буряад ороной экономическа ургалта санкционно хорилтонуудай орёо байдалда дээшэлээ. Үйлэдбэринүүд 9,9 % ургалта харуулаа. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов үнгэрһэн жэлэй ниигэмэй-экономическа хүгжэлтын дүнгүүдые Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо – РФ-гэй Юрэнхылэгшын ДФО-дохи бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневта харуулжа мэдээсээ.

Бусаалтагүй тэдхэмжэ

2023 ондо аяншалгын һалбарида ажал хэрэгээ ябуулдаг Буряад ороной олзын хэрэг эрхилэгшэд өөһэдынгөө түлэбүүдые бэелүүлгэдэ гүрэнэй бусаалтагүй тэдхэмжэдэ хүртэхэ. Мэдүүлгэнүүдые аяншалгын яаман февралиин 9 болотор хүлеэн абаха юм.

Сэрэгшэдэй гэр бүлэнүүдэй штаб

Буряад орондо ниитын эмхинүүдые, гүрэнэй гүйсэдхэхы засаг зургаануудай, һайн дуратанай нэгэдэлнүүдэй болон сэрэгшэдэй түрэлхидэй хүсэнүүдые нэгэдхэжэ, хамтын хүсөөр асуудалнуудые шиидхэхэ ябуулганууд хэгдэнэ.

Уһа бузарлахагүйн тула

Дэлхэйн эрдэни зэндэмэни Байгал далайн уһа бузарлахагүйн тула сэбэрлэлгын түхеэрэлгэнүүдые тодходог гээшэ. Северобайкальск хотодохи хуушаржа байһан иимэ түхеэрэлгэнүүдые заһабарилхань.

Урилдаанай түрүүшын шатын илагшад

Буряад орондо Юрэнхылэгшын грантнуудай жасын коммерческэ бэшэ эмхинүүдэй урилдаанай түрүүшын шатын 2023 оной дүнгүүд согсологдоо. Зургаан эмхи зургаан илагшад боложо тодороо, тэдээндэ бүхыдөө 8 сая түхэриг хэмжээнэй грантнууд үгтэхэ. Харин февралиин 1-һээ хоёрдохи шатада хабаадаха мэдүүлгэнүүдые абалга эхилжэ, февралиин 15 болотор үргэлжэлхэ.

Хорото утаан хороогдохо гү?

Улаан-Үдэ хотодомнай үбэлэй хүйтэндэ утаан уняар татаад, хүнэй амилхада хэсүү, бэе махабадтань харша нүлөө үзүүлдэг болоһоор яһала үнинэй. Олон жэлэй бэрхэшээл шиидхэхын түлөө Улаан-Үдые тойроод баригдаһан модон гэрнүүдые зайн гал хэрэглэжэ дулаасуулха тухай хэлсэнэ. Зарим тэды шиидхэбэринүүд Юрэнхылэгшын туһамарша Максим Орешкинэй, мүн Ород Уласай Элшэ хүсэнэй яаманай сайдай орлогшо Павел Сниккарсай ерэхэдэ абтаһан байна.

Москваһаа Владивосток хүрэтэр

Ород Уласай ниислэл Москва хотоһоо аяар Алас Дурнын Владивосток хото хүрэтэр «Россия» гэжэ нэрлэгдэһэн автомашинын харгы баригдахань. Хурдаар гүйлгэхэ арга боломжотой харгынуудые «автобан» гэжэ нэрлэдэг юм. Түсэлэй бэелүүлэгдэбэл, энэ харгы манай Буряад ороной дэбисхэрээр гарахань мэдээжэ.

Хүсэлнүүдэй хасуурихан

Буряад орондо тэдхэмжэ үзүүлэлгын «Хүсэлнүүдэй хасуурихан» гэһэн хэмжээ ябуулганууд үнгэрэгшэ оной ноябрь һарада эхилээ һэн. Хэмжээ ябуулга Юрэнхылэгшын «Росси – арга шадалнуудай орон» платформын Бүхэроссиин «Намтай хүсэлнүүдээ нэгэдүүл» гэһэн түлэбөөр эмхидхэгдээ.

Удаан хүлеэһэн гэрнүүд

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов шэнэ гэрнүүдтэхи байрануудые хаража, эзэдыень амаршалаа. Үнгэрһэн жэлэй эсэстэ Улаан-Үдэдэ удаарһан гурбан барилга ашаглалгада тушааха зүбшөөлнүүд абтаа. Хүнүүдэй хубиин хамжалгатай 15 һаатаһан барилгын 14-иинь бэлэн болоо.

Ниигэм 11 jan

Буряад орон-түрүү зэргэдэ

Алас Дурнын болон Сибириин можо хизаарнуудта онсо байдалай ушаралнуудые һэргылэлгын болон усадхалгын хэмжээ ябуулгануудай дүнгүүд согсологдоо.

Хүдөө һуурин һэргэнэ

Бэшүүрэй аймагай түб һууринда тамирай стадион шэнээр баригдажа, ашаглалгада тушаагдаба. Аймагай 1500 гаран тамирай һургуулиин шабинарһаа гадуур дуратай зон эндэ ерэжэ, бэеэ һорихо аргатай.

Шагнал хайрануудта хүртэбэ

Орос Уласай Үндэһэн хуулиин байгуулагдаһан һайндэртэ Буряадаймнай 5 эрхэтэд Гүрэнэй шагналнуудта хүртэбэ. Тэрэнэй тоодо «Эхэ оронойнгоо үмэнэ габьяагай түлөө” гэһэн орденой I, мүн II  шатын медаляар, Юрэнхылэгшын Баярай бэшэгээр тэдэ шагнагдабад.

«Дулаан хандаса дуталдана»

Мухар-Шэбэрэй засаг дарга Владимир МОЛЧАНОВ хоёр хугасаада аймагые хүтэлбэрилнэ. Эхиндээ хайшаа байгаа hэм, тэрэл хэбээрээ – дээрэлхүү зан гаргажа байхыень юрэ үзѳѳгүйб. Хэлэhэн үгэдѳѳ – эзэн гэжэ адаглааб. Ноябриин 11-дэ олондо мэдээсэлгын албануудта хүдэлдэг нютагаархидаараа «Буряад үнэн» Хэблэлэй байшанда уулзажа харилсаа. Тиихэдээ иимэ уулзалгануудые заншалта болгохо тухай мэдүүлээ.

Халуун хоолдо - ехэ анхарал

Һургуулиин һурагшадые халуун эдеэгээр хангаха тухай асуудал Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ хэлсэгдэбэ. Буряад Уласай болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай сайд Валерий Поздняков «Болбосорол» хуулиин бэелүүлэгдэжэ байһан тухай элидхэл хэхэдээ, энэ талаар тодорхой мэдээсэл үгөө.

Зорилгонууднай ехэ

Ородой Холбоото Уласай Засаг газарай Түрүүлэгшын орлогшо –Алас Дурнын тойрогоор Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутнев Буряад ороноор албанай хэрэгээр ябахадаа, республиканска кадетскэ интернат-һургуули хүрэбэ.

Үшөө харуулха