Ниигэм 3 jun 2020 254

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай түлбэри

Аюна Дылгыровагай гэрэл зураг

Коронавирус гэлдээд, гэртээ һууха баатай болоошье һаа, мүнөө жэлэй июниин 1-иие үхибүүднай мартагдашагүйгөөр тэмдэглэбэ ха - гүрэнэй Юрэнхылэгшэ аяар 10 мянган түхэриг эльгээжэрхёо ха юм. Хара үглөөнһөө гэртэхиниинь: “Путинай түлбэри бууба”, - гэжэ хүхилдэн, һайндэрэйхиие гэжэ бэлэг сэлэг абаха, хүндын шэрээ заһаха гэжэ тухашаржа эхилээ.

- Июниин 1-дэ мүнгэн түлэгдэхэ гэжэ найдуулһаншье һаань, абан абатараа этигээгүй байгааб. Үхибүүдые хамгаалгын үдэртэ гэжэ дашарамдуулһан байшоо ха юм. Мүнөөл ойлгожо байнаб. Баһал сэсэн алхам. Юуншье һаа, иимэ сагта арад зоноо дэмжэһэниинь болоол даа, - гээд, Путинай үнөөхи хандалгаяа соносхомсоор, түлбэрииень абаха мэдүүлгэ үгэһэн Арюна Валерьевна хэлэнэ.

Лариса Абашеевагай гэрэл зураг

Албан ёһоной мэдээгээр Буряад орондо 140-өөд мянган үхибүүдтэ июниин 1-дэ тус түлбэринь үгтөө. Пенсионно жасын Буряад Уластахи таһагай хүтэлбэрилэгшэ Климентий Шомоевой мэдээсэһээр, бүхыдөө 1,4 миллиард түхэриг энэ үдэр тараагдаа.

- Юрэнхылэгшын зарлигай үндэһөөр түлбэри абаха эрхэтэй 3-һаа 16 наһатай болотор үхибүүдэй тоо манай уласта 204 мянга тухай юм. Теэд тэдэнэй 139,5 мянганиинь лэ майн 29 болотор мэдүүлгэ барижа үрдеэ. Эдэ үдэрнүүдтэ түлбэрииень хэбэбди, - гэжэ Климентий Шомоев тоосоно.

Буряад орондо Путинай түлбэри абаха эрхэтэй үхибүүдэй гурбанай хоёр хубида мүнгэниинь тараагдашаба гэжэ бодоходо, арад зон яһала урагшатайгаар Юрэнхылэгшынгөө үүсхэл хүлеэн абаа гэжэ тобшолол хэхээр. Гэхэ зуура “17-18-тайшье хүүгэд эжы абынгаа ээм дээрэһээ буугаадүй байна ха юм. Юундэ тэдэниие иитэрээ илгаба гээшэб?” – гэжэ шууяа татаһан зондо Буряадай Толгойлогшын даабаряар эдеэ хоолой суглуулбаринууд хараалагдаһан юм. Манай уласта бүридхэгдэһэн энэ наһанай 22 мянган эдиршүүлдэ тус бүридэнь 1140 түхэригэй хоол хүнэһэ тарааха хэрэгтэ 26 сая түхэриг һомологдоо һэн.

Харин Путинай түлбэри гээд, арад зоной дунда нэршэһэн үнөөхи 10 мянган түхэриг абаха тухай мэдүүлгэ барижа үрдеэдүй зон байгша оной октябриин 1 болотор (https:// posobie16.gosuslugi.ru/) гэһэн хаягаар Интернедтэ орожо, тусхай аргаар бүридхэл гараха аргатай.

Автор: Цырен НАЙМАНОВ