Ниигэм 29 sep 2020 209

​Зурхай - сентябриин 29, гарагай 3, монгол литээр 13

Бэеын хүсэ шадал, тэнхээ хороохо үдэр. Эхилһэн хэрэг панхаруутажа болохо.

Эмнэлгэ эхилхэдэ таарахагүй.

Нарай үхибүү гэрһээ гаргахада, шухала хэрэгүүдые эхилхэдэ, түрэһэн үдэр тэмдэглэхэдэ таарахагүй үдэр.

Гэрнүүдые, хото тосхонуудые барихада, газар элдэхэдэ, шабар худхахада, харгыда гарахада һайн.

Мал наймаалга хорюултай.

Морин, могой, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай үдэр.

Тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй үдэр.

Yһэеэ абхуулбал, ажал руугаа шунан орохот.