Ниигэм 5 oct 2020 417

​Буряад-монгол зурхай октябриин 5-һаа 11 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Октябриин 5, гарагай 2, монгол литээр 19.

Үглөөнэй 7:48 болотор багшатаяа гү, али һанал нэгэтэ нүхэдтэеэ эбээ алдаха аюул бии. 7:48-ай һүүлдэшье үүсхэһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй байха. Тиимэһээ эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ.

Энэ үдэр нүгшэһэн хүниие хүдөөлүүлжэ, бэри буулгажа, адуу мал наймаалжа болохогүй. Харин харгыда гараха, мүн гэр тойронойнгоо боро юрьеэнэй хэрэгүүдые хэхэдэ таарамжатай.

Нохой жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, хонин жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, Будда бурханай һургаал дэлгэрхэ.

Октябриин 6, гарагай 3, монгол литээр 19.

Юумэ худалдажа абаха, аралжаа наймаа, олзын хэрэг эрхилхэ хэрэгүүдтэ таарамжатай үдэр. Үрэһэ тариха, мүнгэ алта урьһаар үгэхэ, мүн эд зөөриеэ арьбажуулхада һайн. Аян замда гарабал, урагшатай байха. Гэхэ зуура бэри буулгаха, хүниие хүдөөлүүлхэ, адуу мал наймаалхань хорюултай.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг - болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, Будда бурханай һургаал дэлгэрхэ.

Октябриин 7, гарагай 4, монгол литээр 20.

Модон хохимой үдэр. Үдын 12:12 болотор үүсхэһэн хэрэгүүд урагшагүй байха. Илангаяа эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ. 12:12-ой һүүлдэ шэнэ хубсаһа үмдэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ таарамжатай. Харин алибаа хэрэгээр хүнтэй уулзаха гү, али суглаа эмхидхэхэ, мүн аян замда гарахань хорюултай.

Модон хохимой үдэртэ эрдэмэй зэргэ хамгаалха, тушаал эзэлхэ, һургаал үгэхэ, мүн алибаа шэнэ хэрэгүүдые үүсхэхэ, барилга хэхэ, юушьеб һэргээн бодхоохо, гэр байшан худалдажа абаха, хии мори хиидхүүлхэ, мал заажа бэлэглэхэ, буян үйлэдэлгын жаса байгуулха, хүүртэ ошохо, хүрэнгэ эһээхэ хэрэгүүдые тэбшэхээр.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, үлэсхэлэн байдал үзэгдэхэ.

Октябриин 8, гарагай 5, монгол литээр 21.

14:12 болотор гарза гаража магад. Хулгай тонуул, гэнэ оһолшье ушархадаа болохо. Хурим түрэ, эмшэлгэ, мүн бусадшье шухала хэрэгүүдые үүсхээгүй һаа дээрэ. Харин даллага абхуулжа, амгалан байдал хурылан дуудахада һайн. 14:12- ой һүүлдэ һанаһан хэрэгүүдээ түргэн дары бэелүүлхэдэ таарамжатай. Шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхэ, халбагаа хахарһан зоной эб эеыень олгуулха, аяншалгада гараха, нүүхэ хэрэгүүдтэ һайн. Гадна Бурхан багшын һургаал шудалхадашье зохистой үдэр. Гэртээ айлшадые уряагүй һаа дээрэ.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, халдабарита үбшэн хүрэхэ.

Октябриин 9, гарагай 6, монгол литээр 22.

15:48 болотор гарза гаража магад. Гэнэ оһол, уйдхар гашуудал, хулгай тонуул ушархадаа болохо. Хурим түрэ, эмшэлгэ, мүн бусадшье шухала хэрэгүүдые үүсхэхэнь хорюултай. 15:48- ай һүүлдэ шэмэг гоёолто зүүхэ, шэнэ хубсаһа үмдэхэ, хатар наада табиха, һайндэр эмхидхэхэ, тушаал эзэлхэдэ һайн. Юрэнхыдөө, һайн һанаанай хэрэгүүдые үйлэдэхэ хэрэгтэй.

Үзэг бэшэг, зурхайн ном шудалха, гар урлалда һурахада һайн. Харин шэнээр олзын хэрэг эрхилжэ эхилээгүй һаа дээрэ.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй һайн гараг, морин, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин бар, туулай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, үбшэн һүжэрхэ.

Октябриин 10, гарагай 7, монгол литээр 23.

16:36 болотор шэнэ хубсаһа үмдэжэ гоёхо, хурим түрэ хэхэ, ехэ һайндэрнүүдые тэмдэглэхэ, тушаал эзэлхэ, гэр бүлэ байгуулхада һайн. Харин 16:36-ай һүүлдэ гарза гаража магад. Хулгай тонуул, гэнэ оһол, уйдхар гашуудал ушархадаа болохо. Даллага абхуулжа, амгалан байдал хурылан дуудахада таарамжатай.

Аян замда гараха, дасан дуган, субарга рамнайлхада һайн.

Харин нарай үхибүүнэй наһанда шухала хэрэгүүдые үүсхээгүй һаа дээрэ. Түрэһэн үдэрыень тэмдэглэхэгүй, мүн гэрһээшье гаргахые тэбшэхээр.

Үхэр жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, бар, туулай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин хулгана, гахай жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал баяжаха.

Октябриин 11, гарагай 1, монгол литээр 24.

Дашиниматай үдэртэ үлзы жаргал үршөөгдэхэ. Һайн һанаанай хэрэгүүдые үүсхэбэл, урагшатайгаар бүтэхэ. Уншалга хүүлэхэ, бурханай һургаал шудалха хэрэгүүдтэ таарамжатай. Гадна хии мори хиидхүүлхэ, аян замда гараха, нүхэд ёһоной харилсаа тогтооходо һайн. Гэхэ зуура дасан дуганай, субаргын рамнай үргэхэнь хорюултай. Шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлээгүй һаа дээрэ.

Дашиниматай үдэр буян үйлэдэхэ, бурхан шүтөөнөө тахиха хэрэгтэй.

Луу жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал, үбшэн хүрэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК