Ниигэм 1 oct 2020 205

​Зурхай - октябриин 1, гарагай 5, монгол литээр 15

Жаргал баяр үргэлжэлһөөр. Эхилһэн ажалаа дүүргэхэдэ, буянтай үйлэ хэрэгүүдые хэхэдэ, ехэ урагшатай үдэр.

Хии мори хиидхэхэдэ болохо.

Түрэл гаралаараа сугларжа найрлахада, таарамжагүй үдэр.

Аянда гарахада, баялигаа арьбажуулхада, таряа тарихада, үргэл мүргэл хэхэдэ, гэр, байшан барихада һайн.

Зөөхэдэ, бэри буулгахада муу.

Бар, туулай, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ урагшатай.

Yхэр, луу, хонин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ урагшагүй. Болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

Yһэеэ абхуулбал, һайтайшье, муутайшье.