Ниигэм 6 oct 2020 142

​Зурхай - октябриин 6, гарагай 3, монгол литээр 19

Юумэ худалдажа абаха, аралжаа наймаа, олзын хэрэг эрхилхэ хэрэгүүдтэ таарамжатай үдэр. Үрэһэ тариха, мүнгэ алта урьһаар үгэхэ, мүн эд зөөриеэ арьбажуулхада һайн. Аян замда гарабал, урагшатай байха. Гэхэ зуура бэри буулгаха, хүниие хүдөөлүүлхэ, адуу мал наймаалхань хорюултай.

Морин, могой жэлтэнэй һайн гараг, хулгана, гахай жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин тахяа, бишэн жэлтэнэй муу гараг - болгоомжотой байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, Будда бурханай һургаал дэлгэрхэ.