Ниигэм 7 oct 2020 228

Зурхай - октябриин 7, гарагай 4, монгол литээр 20

Модон хохимой үдэр. Үдын 12:12 болотор үүсхэһэн хэрэгүүд урагшагүй байха. Илангаяа эмшэлгэ эхилээгүй һаа дээрэ. 12:12-ой һүүлдэ шэнэ хубсаһа үмдэхэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ таарамжатай. Харин алибаа хэрэгээр хүнтэй уулзаха гү, али суглаа эмхидхэхэ, мүн аян замда гарахань хорюултай.

Модон хохимой үдэртэ эрдэмэй зэргэ хамгаалха, тушаал эзэлхэ, һургаал үгэхэ, мүн алибаа шэнэ хэрэгүүдые үүсхэхэ, барилга хэхэ, юушьеб һэргээн бодхоохо, гэр байшан худалдажа абаха, хии мори хиидхүүлхэ, мал заажа бэлэглэхэ, буян үйлэдэлгын жаса байгуулха, хүүртэ ошохо, хүрэнгэ эһээхэ хэрэгүүдые тэбшэхээр.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг – һанаһан хэрэгынь номой ёһоор бүтэхэ, үхэр, луу, нохой жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин морин, могой жэлтэнэй муу гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада, үлэсхэлэн байдал үзэгдэхэ.