Ниигэм 8 oct 2020 257

​Зурхай - октябриин 8, гарагай 5, монгол литээр 21

14:12 болотор гарза гаража магад. Хулгай тонуул, гэнэ оһолшье ушархадаа болохо. Хурим түрэ, эмшэлгэ, мүн бусадшье шухала хэрэгүүдые үүсхээгүй һаа дээрэ. Харин даллага абхуулжа, амгалан байдал хурылан дуудахада һайн. 14:12- ой һүүлдэ һанаһан хэрэгүүдээ түргэн дары бэелүүлхэдэ таарамжатай. Шүүхэдэ хандажа, хэрэгээ шиидхүүлхэ, халбагаа хахарһан зоной эб эеыень олгуулха, аяншалгада гараха, нүүхэ хэрэгүүдтэ һайн. Гадна Бурхан багшын һургаал шудалхадашье зохистой үдэр. Гэртээ айлшадые уряагүй һаа дээрэ.

Бар, туулай жэлтэнэй һайн гараг, тахяа, бишэн жэлтэй хүнүүдэй буян үйлэдэхэ үдэр. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэнэй муу гараг – болгоомжотой байхань шухала.

Үһэеэ абхуулбал, халдабарита үбшэн хүрэхэ.