Ниигэм 12 oct 2020 368

​Буряад-монгол зурхай – октябриин 12-һоо 18 болотор

Октябриин 12, гарагай 2, монгол литээр 25.

Һанаһан хэрэгүүд энэ үдэртэ буруу һүрэжэ болохо. Эмшэлгэ эхилһэнэй хэрэггүй. Түрэл гаралнуудаа урижа, хамтын найр эмхидхээгүй һаа дээрэ. Дашинима үдэр хадань буянай бүхы үйлэ хэрэг үйлэдэхэдэ һайн. Холын замда гараха, үрэһэ таряа тариха, нүгшэһэниие хүдөөлүүлхэ, худалдаа наймаа эрхилхэ хэрэгүүдтэ урагшатай.

 Нохой жэлтэй зондо ехэ урагшатай, мүн хонин жэлтэйшүүлдэ һайн байха.

Үһэеэ абхуулбал – нюдэнэй хараа бүрүүлтэнэ.

Октябриин 13, гарагай 3, монгол литээр 26.

Энэ үдэр бүхы талаһаа буруу тээшээ юм байна. Тиимэһээ һэргэг ябаха хэрэгтэй. Илангаяа үбшэ эмнэжэ эхилхэ, шэнэ гэрэй һуури табиха хэрэгүүдые орхигты. Гэр бараагаа, харша хорёогоо шэнэлһэнэй, гэрээ нүүлгэһэнэй (ондоо тээшэ абаашаһанай) хэрэггүй. Теэд ямар нэгэн үйлэ энэ үдэр аргагүй хэхэ гэбэл: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУУХА” тарни гүн сэдьхэлһээ уншаад эхилхэдэ, һанаһан хэрэг бүтэхэ ёһотой.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр, һанаһан, зориһон хэрэгүүд бүтэхэ заяатай. Мүн баһа хулгана, гахай жэлтэнэй буянай хэрэг ашатайл даа. Харин тахяа, бишэн жэлтэндэ һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал - аза жаргал ушарха.

Октябриин 14, гарагай 4, монгол литээр 27.

Эхилһэн хэрэгүүд урагшагүйдэхэдөө болохо. Үбшэ эмшэлжэ эхилһэнэй хэрэггүй. Гэрлэлгын ёһо гуримууд хорюултай. Харин холын харгыда гарахада, наһа бараһаниие хүдөөлүүлхэдэ, айраг, тараг эдеэшүүлхэдэ һайн. Теэд хурим түрын үйлэнүүдые тэбшэбэл дээрэ.

Хулгана, нохой жэлтэйшүүл урагшаа шармайха, үхэр, луу болон нохой жэлтэн буянай үйлэдэ урагшатай ябаха. Морин, могой жэлтэн аалин аятайханаар ябахал даа.

Үһэеэ абхуулбал – үлзытэй, аза жаргалда.

Октябриин 15, гарагай 5, монгол литээр 29 (28 таһарба).

 Буянай үйлэ, һайн һанаанай, сагаан сэдьхэлэй хэрэгүүдые үйлэдэхэдэ, шажан мүргэлэй барилгануудые арамнайлхада, һургуули һудар эхилхэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Наһа барагшадай үйлэ, наймаа ябуулха хэрэгүүдтэ, бэри буулгахадаа, мал худалдахада муу.

Бар, туулай жэлтэн урагшатай, тахяа, бишэн жэлтэйшүүл буянай хэрэг үйлэдэхэл даа. Харин үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн, һэргэг ябагты.

Үһэеэ абхуулбал - һүнэһэн зайлаха.

Октябриин 16, гарагай 6, монгол литээр 30-ай дүйсэн үдэр.

Энэ үдэр хулгай дээрмэ болон уйдхар гашуудал ушаржа болохо. Мүн баһа түрэ хурим, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эрхилэлтэгүй. Суглаа хурал зарлажа, ехэ уладаар уулзаһанай үрэ дүнгүй. Тиигэбэшье даллага абхуулхада һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэйшүүл, урагшаа тэгүүлэгты. Танһаа морин, бишэнтэн дан хойнотохогүй. Харин бар, туулай жэлтэн, аалин аятайханаар ябаарайт.

Үһэеэ абхуулбал - хараал шэрээл дэлгэржэ, муу үйлэ дэлгэрхэ.

Октябриин 17, гарагай 7, монгол литээр шэнын 1.

Энэ үдэр хулгай орожо, худал хуурмаг үйлэнүүд дэлгэржэ болохо. Хурим түрын, шэнэ хэрэг эхилэлгын, айлшадые урижа, найрлалгын хэрэгүүдые тэбшэхэ болон эмнэлгын хэрэгүүдые үйлэдэһэнэй хэрэггүй. Тиигэбэшье даллага абхуулхада һайн. Харгыда гараха болон газар, худаг малтахада һайн байна.

Үхэр жэлтэндэ һанаһан хэрэгэйнь бүтэхэдэ тон һайн, бар, туулай жэлтэндэ баһал урагшатай. Харин хулгана, гахай жэлтэн, ойлгомжотой байгаарайт.

Үһэеэ абхуулбал - наһан богони болохо.

Октябриин 18, гарагай 1, монгол литээр шэнын 2.

Һайн һанаанай, сагаан сэдьхэлэй үйлэ хэрэг бүтээхэ үлзы буянтай үдэр. Илангаяа һургуули һудар эхилхэдэ урагшатай. Хии мориёо хиидхэбэл – бүхы юумэн урагшатай байха. Тиигэбэшье олзын хэрэг эрхилэлтэгүй. Харин эмнэлгэдэ орохо, айраг, тараг эдьхэхэдэ һайн.

Луу жэлтэнэй һанаһан хэрэг номуун ёһоор бүтэхэ.

Үһэеэ абхуулбал - хэрүүл аман дэлгэржэ, элдэбын үбшэндэ диилдэхэ ушартай.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ