Ниигэм 13 oct 2020 177

​Зурхай - октябриин 13, гарагай 3, монгол литээр 26

Энэ үдэр бүхы талаһаа буруу тээшээ юм байна. Тиимэһээ һэргэг ябаха хэрэгтэй. Илангаяа үбшэ эмнэжэ эхилхэ, шэнэ гэрэй һуури табиха хэрэгүүдые орхигты. Гэр бараагаа, харша хорёогоо шэнэлһэнэй, гэрээ нүүлгэһэнэй (ондоо тээшэ абаашаһанай) хэрэггүй. Теэд ямар нэгэн үйлэ энэ үдэр аргагүй хэхэ гэбэл: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУУХА” тарни гүн сэдьхэлһээ уншаад эхилхэдэ, һанаһан хэрэг бүтэхэ ёһотой.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр, һанаһан, зориһон хэрэгүүд бүтэхэ заяатай. Мүн баһа хулгана, гахай жэлтэнэй буянай хэрэг ашатайл даа. Харин тахяа, бишэн жэлтэндэ һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал - аза жаргал ушарха