Ниигэм 9 nov 2020 419

​Буряад-монгол зурхай ноябриин 9-һөө 15 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Ноябриин 9, гарагай 2, монгол литээр 24.

Һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр байшан барихада, газар абахада, бэшэһэнээ суглуулан эблүүлжэ, ном болгоходо, замда гарахада, нүхэд болоходо, гэрээ баталхада һайн.

Хэрүүл ама татахагүй, заргалдахагүй, тэмсэл эхилхэгүй.

Нохой жэлтэндэ урагшатай гараг, һанаһанаа бүтээхэ, хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэлхэ.

Ноябриин 10, гарагай 3, монгол литээр 25.

Энэ үдэр Дашинима аад, үшөө дээрэһээнь «Янкон» тудана. Тиимэһээ ехэл һэргэг байха хэрэгтэй: муу юумэн ехэдэхэ. Илангаяа аха дүүнэрээрээ найрлаһанай хэрэггүй. Аргагүй хэрэгэй гарабал: “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаад, эхилжэ болохо .

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр.

Үһэеэ абхуулбал –нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Ноябриин 11, гарагай 4, монгол литээр 26.

Энэ үдэр хүнэй хүсэ шадал абаха муутай. Эхилһэн хэрэгшье урагшагүй байха. Эмнэлгэ эхилжэ, замда гаража, мал худалдажа, андалдаа-наймаа хэжэ болохогүй. Гэр барижа, заһажа, зөөжэ болохогүй. Айраг, тараг эдьхэхэдэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – жаргахын тэмдэг.

Ноябриин 12, гарагай 5, монгол литээр 27.

Һанаһан хэрэгүүдээ бүтээхэдэ, һайн үдэр. Сүүдтэ хэрэгээ шиидхэхэдэ, эблэрхэдэ, замда гарахада, нүүхэдэ, айраг, тараг эһээхэдэ, наһа барагшые хүдөөлхэдэ һайн.

Хурим түрэ наадахада, бэриин ямаршье үйлэдэ муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – жаргаха.

Ноябриин 13, гарагай 6, монгол литээр 28.

Энэ үдэр даллага абхуулхада һайн. Гарза гаража болохо, хулгай дээрмэшье, уйдхар гашуудалшье боложо болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Ноябриин 14, гарагай 7, монгол литээр 29.

Энэ үдэр даллага абхуулхада, дайсаниие дараха, хэрүүл ама боохо хатуу хэрэгүүдтэ һайн.

Гарза гаража, хулгай дээрмэшье, уйдхар гашуудалшье боложо болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, мал худалдахагүй, худалдаа наймаа хэхэгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр.

Үһэеэ абхуулбал –һүнэһэн зайлаха.

Ноябриин 15, гарагай 1, монгол литээр 30.

Энэ үдэр даллага абхуулхада, айраг, тараг эһээхэдэ, хатуу үйлэнүүдтэ һайн.

Гарза гаража гү, али хулгай дээрмэшье, уйдхар гашуудалшье боложо болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, шухала уулзалга эмхидхэхэгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал –хэрүүл аман дэлгэрхэ, заргалдаан эхилхэ, үхэлшье ерэжэ болохо.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК