Ниигэм 13 nov 2020 244

​Зурхай - ноябриин 13, гарагай 6, монгол литээр 28

Энэ үдэр даллага абхуулхада һайн. Гарза гаража болохо, хулгай дээрмэшье, уйдхар гашуудалшье боложо болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман дэлгэрхэ.