Ниигэм 1 dec 2020 179

​Зурхай - декабриин 1, гарагай 3, монгол литээр 16, Бальжиниматай үдэр

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй. Гэрэй һуури табихагүй, гэр заһабарилхагүй болон ондоо газарта зөөхэгүй.

Замда гарахада, хэрүүл ама гаргахада, зарга барихада муу. Нүхэд болоходо, аралжаа наймаа ябуулхада, андалдахада, газар малтахада һайн.

Морин, могой жэлтэндэ урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэндэ буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – хоолой, уушхан үбдэжэ болохо.