Ниигэм 7 dec 2020 346

​Буряад-монгол зурхай – декабриин 7-һоо 13 болотор

© фото: pixabay.com

Декабриин 7, гарагай 2, монгол литээр 22.

8:12 саг болотор наһаа утадхаха, эм найруулха, эмнэхэ, угаалга хэхэ үйлэнүүд урагшатай.

8:12 сагһаа хойшо амидарха арга шадал һалгааха удхатай, эхилһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй. Эмнэлгэ эхилһэнэй хэрэггүй. Олзын хэрэг эхилэлтэгүй.

Аргагүй ехэ хэрэг гарабал, ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА тарни уншаад, эхилжэ болохо.

Энэ үдэр муу һайн юумэнүүдээ хаяхада, дадаһан муу һургаалнуудһаа һалахада һайн. Эрдэм номдо, урлалда һурахада, “хатуу хэрэгүүдтэ” урагшатай.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – эдеэ ундан элбэгжэхэ. Гэбэшье үбшэн хүрэдэг хадань, абаагүй һаа дээрэ.

Декабриин 8, гарагай 3, монгол литээр 23.

Энэ үдэр аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ урагшатай. Үрэһэ тарихада, урьһалхада, даллага абхуулхада, наһанай судар уншуулхада, замда гарахада һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Декабриин 9, гарагай 4, монгол литээр 24. ЗУЛА ХУРАЛАЙ түрүүшын үдэр.

 6:12 саг болотор амидарха арга шадал һалгааха удхатай, эхилһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй. Эмнэлгэ эхилһэнэй хэрэггүй.

6:12 сагһаа хойшо эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

Сэрэгэй үйлэ хэрэгүүдтэ болон заргалдахада муу. Замда гарахада, хэлсээгээр нүхэд болоходо, дэлгэрэнгы үйлэ хэрэгүүдтэ һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хамшаг хүрэхэ.

Декабриин 10, гарагай 5, монгол литээр 25. ЗУЛА ХУРАЛАЙ гол үдэр. Энэ үдэр Далай лама Нобелиин шангай лауреат болоһон юм.

Энэ үдэр бүхы һанаһан хэрэгүүдээ бүтээхэдэ урагшатай. Зарга шиидхэхэдэ, эб эеэ баталхада, харгыда гарахада, нүүхэдэ, худалдаа наймаанда һайн.

Түрэл гаралнуудаараа найр наада эмхидхэһэнэй хэрэггүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Декабриин 11, гарагай 6, монгол литээр 27. ЗУЛА ХУРАЛАЙ һүүлшын үдэр.

Энэ үдэр гарза гаража болохо: уй гашуудалшье, хулгай дээрмэшье боложо магад. Хурим түрэ хэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, шухала хэрэгүүдтэ муу.

Даллага абхуулхада, замда гарахада, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, айраг тараг табихада һайн.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – жаргал ушарха.

Декабриин 12, гарагай 7, монгол литээр 28.

Энэ үдэр гарза гарахаһаа байтагай, муу үйлэ хэрэгүүд ушаржа, хулгай дээрмэ дэлгэрхэ. Тиимэһээ ямаршье хэрэг бүтээһэнэй, суглаа хурал зарлаһанай, замда гараһанай хэрэггүй.

Даллага абхуулхадал һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл тэмсэлдэ.

Декабриин 13, гарагай 1, монгол литээр 29.

Энэ үдэр аралжаа наймаа, олзын хэрэг ябуулхада, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһаар үгэхэдэ, даллага абхуулхада һайн.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, бэри буулгахагүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – һүнэһэн зайлаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com