Ниигэм 11 dec 2020 227

​Зурхай - декабриин 11, гарагай 6, монгол литээр 27. ЗУЛА ХУРАЛАЙ һүүлшын үдэр

Энэ үдэр гарза гаража болохо: уй гашуудалшье, хулгай дээрмэшье боложо магад. Хурим түрэ хэхэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, шухала хэрэгүүдтэ муу.

Даллага абхуулхада, замда гарахада, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, айраг тараг табихада һайн.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – жаргал ушарха.