Ниигэм 14 dec 2020 305

​Буряад-монгол зурхай – декабриин 14-һөө 20 болотор

© фото: pixabay.com

Декабриин 14, гарагай 2, монгол литээр 30.

Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ зүүдхэл зүүхэдэ, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ болоходо, айраг, тараг бүрихэдэ һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман дэлгэрхэ, үхэлэй харгы нээгдэхэ.

Декабриин 15, гарагай 3, монгол литээр шэнын 1, Бальжиниматай үдэр.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилһэнэй, айлшадые уриһанай хэрэггүй. Энэ үдэр “У-лаг - хооһон гар” тудаашье һаа, Бальжинима дээгүүр байна. Тиигэбэшье, алибаа хэрэг эхилхэдээ, “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаарайт.

Бальжинима (Согто) үдэр гараха сагта амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн. Энэ сагта Синпүн гэхэ мэтэ газарай бусад эзэдэй байбал, али үгышье һаа, согто хутаг, буян болохо.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – наһан хорохо.

Декабриин 16, гарагай 4, монгол литээр шэнын 2.

Энэ “шатааха” үдэр ямаршье хэрэг үйлэдэһэнэй хэрэггүй. Илангаяа операцида орожо, олзын хэрэг эхилжэ огто болохогүй. Тиигэбэшье, сэрэгэй үйлэ хэрэгүүд урагшатай болон мал үүсэлхэдэ һайн.

Аргагүй хэрэгэй гарабал, “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаха.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн болон хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Декабриин 17, гарагай 5, монгол литээр шэнын 3.

Энэ үдэр эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

Нарай хүүгэдэй шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй, гэрһээ холо гаргахагүй.

Замда гарахада һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – баяжахын тэмдэг.

Декабриин 18, гарагай 6, монгол литээр шэнын 4.

Һанаһанаа бэелүүлхэдэ, гэр барихада, газар абахада, бэри буулгахада, аралжаа наймаа ябуулхада, модоор уран дарха хэхэдэ, бүхыдөө “сагаан хэрэгэй” үйлэнүүдтэ урагшатай үдэр.

Заргалдахада, хэрүүл ама гаргахада, ехэ муу хойшолонтой.

Хонин, тахяа жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – шарайн үнгэ һайжарха.

Декабриин 19, гарагай 7, монгол литээр шэнын 5.

Һанаһанаа бэелүүлхэдэ, гэр барихада, газар абахада, ном хэблүүлхэдэ, замда гарахада, бүхыдөө “сагаан хэрэгэй” үйлэнүүдтэ урагшатай үдэр.

Аха дүүнэрээрээ найрлахагүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, модо отолхогүй, модоор дархалхагүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – эд бараан элбэгжэхэ.

Декабриин 20, гарагай 1, монгол литээр шэнын 6.

Энэ үдэр хүнэй тэнхээ тамир һалгааха удхатай, тиимэһээ эхилһэн хэрэг урагшагүйдэхэ. Илангаяа эмнэлгэ эхилхэ, гэрэй һуури татаха, гэр бараа заһабарилха, ондоо тээшээ зөөхэ хорюултай. Хажуу тээшэнь эд бараагаа, адуу малаа үгэлтэгүй.

Даллага абхуулхада, наймаа хэхэдэ һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – үнгэ шарай муудаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com