Ниигэм 16 dec 2020 175

​Зурхай - декабриин 16, гарагай 4, монгол литээр шэнын 2

Энэ “шатааха” үдэр ямаршье хэрэг үйлэдэһэнэй хэрэггүй. Илангаяа операцида орожо, олзын хэрэг эхилжэ огто болохогүй. Тиигэбэшье, сэрэгэй үйлэ хэрэгүүд урагшатай болон мал үүсэлхэдэ һайн.

Аргагүй хэрэгэй гарабал, “ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА” тарни уншаха.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн болон хэрүүл аман дэлгэрхэ.