Ниигэм 21 dec 2020 256

​Буряад-монгол зурхай – декабриин 21-һээ 27 болотор

© фото: pixabay.com

Декабриин 21, гарагай 2, монгол литээр шэнын 7.

Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ зүүдхэл зүүхэдэ, буян үйлэдэлгын хэрэгүүдтэ һайн. Энэ үдэр Хара үдэр тудана: хурим түрэ наадахада, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр барихада, газарай (шулуугаар) ажал ябуулхада, үрэһэ тарихада, худалдаа наймаа эрхилхэдэ, хажуу тээшэнь юумэ үгэхэдэ, наһа барагшые хүдөөлхэдэ муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман, зарга дэлгэрхэ.

Декабриин 22, гарагай 3, монгол литээр шэнын 8.

Эд бараа худалдажа абахада, аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, даллага абхуулхада, үрэһэ тарихада һайн.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, харгыда гарахагүй, хурим түрэ наадахагүй, хубсаһа эсхэхэгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – наһан утадхагдаха.

Декабриин 23, гарагай 4, монгол литээр шэнын 9.

Наһаа утадхахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ – бүхы угаалгын үйлэнүүдтэ, харгыда гарахада, худалдаа наймаа эрхилхэ болон олошоруулха, үдхэхэ хэрэгүүдтэ һайн.

Хурим түрэ наадахагүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэжэ болохо.

Декабриин 24, гарагай 5, монгол литээр шэнын 10.

Энэ үдэр эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот. Бүхы хэрэг үйлэнүүдтэ урагшагүй үдэр. Илангаяа суглаа хуралда, шухала уулзалгада муу. Замда гарахагүй.

Бар, туулай жэлтэндэ урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – баярлахын, жаргахын тэмдэг.

Декабриин 25, гарагай 6, монгол литээр шэнын 11.

Энэ үдэр “У-лаг - хооһон гар” тудана. Энэ муу хойшолонтой үдэр хулгай худал, дээрмэ гэхэ мэтэ үйлэнүүд ушаржа болохо. Хурим түрэ наадаха, эмнэлгэ эхилхэ, айлшадые уриха, найр наада эмхидхэхэ, нэрэ үгэхэ, пеэшэ табиха, мүнгэ урьһалха - ямаршье хэрэг эхилхэдэ муу.

Тиигэбэшье даллага абхуулхада һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – табан мэдэрэл һайжарха, ухаан хурсадаха.

 Декабриин 26, гарагай 7, монгол литээр шэнын 12.

Эмнэлгэ болон олзын хэрэг, юрэнь шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй. Замда гарахагүй, адуу мал худалдахагүй.

Урагшатай: айраг тараг бүрихэдэ, тушаал эзэлхэ тухай захиралта гаргуулхада.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – гай тодхор ушарха, ами наһандашье аюултай.

Декабриин 27, гарагай 1, монгол литээр шэнын 13.

Энэ үдэр эд бараа абахада, худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, урьһалхада, даллага абхуулхада, үрэһэ тарихада һайн.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха, даллага абхуулха, замда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ эрхилхэ, наһа барагшые хүдөөлхэ гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – оролдолго ехэдэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

 

Фото: pixabay.com