Ниигэм 25 dec 2020 214

​Зурхай - декабриин 25, гарагай 6, монгол литээр шэнын 11

Энэ үдэр “У-лаг - хооһон гар” тудана. Энэ муу хойшолонтой үдэр хулгай худал, дээрмэ гэхэ мэтэ үйлэнүүд ушаржа болохо. Хурим түрэ наадаха, эмнэлгэ эхилхэ, айлшадые уриха, найр наада эмхидхэхэ, нэрэ үгэхэ, пеэшэ табиха, мүнгэ урьһалха - ямаршье хэрэг эхилхэдэ муу.

Тиигэбэшье даллага абхуулхада һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – табан мэдэрэл һайжарха, ухаан хурсадаха.