Ниигэм 28 dec 2020 318

​Буряад-монгол зурхай декабриин 28-һаа январиин 3 болотор

© фото: Анна Огородник

Декабриин 28, гарагай 2, монгол литээр 14.

11:48 саг болотор хүсэ шадал алдагдаха, эхилһэн хэрэг урагшагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй. 11:48 сагһаа һүүлээр гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ зүүдхэл зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, замда гарахада, адуу мал худалдахада, буян үйлэдэлгын хэрэгүүдтэ һайн.

Заргалдахада, үрэһэ тарихада муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – эд бараан элбэгжэхэ.

Декабриин 29, гарагай 3, монгол литээр 15.

13:24 саг болотор шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй. 13:24 сагһаа хойшо хии мориёо хиидхүүлхэдэ, эрдэм ном шудалхада, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, гэр бараа барихада, даллага абхуулхада, үрэһэ тарихада һайн.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, нүүхэгүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй, бэри буулгахагүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Энэ үдэр хүнэй һүлдэ толгойдо оршодог, тиимэһээ үһэ абалтагүй.

Декабриин 30, гарагай 4, монгол литээр 16.

15:00 саг болотор эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

15:00 сагһаа хойшо наһаа утадхуулхада, хурим түрэ наадахада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ – бүхы угаалгын үйлэнүүдтэ, харгыда гарахада, худалдаа наймаанда болон олошоруулха, үдхэхэ, арьбадхаха хэрэгүүдтэ һайн.

Гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, замда гарахагүй, заргалдахагүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэжэ болохо.

Декабриин 31, гарагай 5, монгол литээр 16.

16:12 саг болотор эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

16:12 сагһаа хойшо түргэн бүтээхэ бүхы хэрэг үйлэнүүдтэ урагшатай. Илангаяа сүүдээр заргалдахада, эблэрхэдэ, харгы замда гарахада, нүүхэдэ, худалдаа наймаа эрхилхэдэ, газар малтахада һайн. Хурим түрэ үнгэргэхэдэ муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – амилхада хүндэ байха.

Январиин 1, гарагай 6, монгол литээр 17.

Дашаниматай (Үлзытэ) – амгалан тайбанай, аза жаргалангай үдэр; абишиг (Ваан) хайрлаха, рамнай үргэхэ, бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Энэ үдэр 16:36 саг болотор гарза гаража болохо. Мүн баһа хулгай дээрмэ гү, али уйдхар гашуудалшье боложо болохо. Эмнэлгэ болон ямаршье хэрэг эхилхэдэ муу.

Тиигэбэшье даллага абхуулхада, худалдаа наймаа ябуулхада, наһа барагшые хүдөөлхэдэ һайн.

16:36 сагһаа хойшо зоболон ушарха тула ямаршье үйлэдэ муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.

Январиин 2, гарагай 7, монгол литээр шэнын 18.

16:36 саг болотор зоболон ушарха тула ямаршье үйлэдэ муу. Эмнэлгэ болон олзын хэрэг эхилхэгүй. 16:36 сагһаа хойшо баяр ушарха. Гоёходо, шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, зүүбшэ зүүдхэл зүүхэдэ, хурим түрэ наадахада, хатар наада эмхидхэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, айраг, тараг бүрихэдэ, буян үйлэдэлгын хэрэгүүдтэ һайн.

Замда гарахагүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – гарза гараха.

Январиин 3, гарагай 1, монгол литээр 19.

16:12 саг болотор үхэлэй үдэр – эхилһэн бүхы хэрэгүүд урагшагүйдэхэ. Эмнэлгэ эхилхэгүй.

16:12 сагһаа хойшо арьбажуулха үдэр. Эд бараа абахада, худалдаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, урьһалхада, даллага абхуулхада, үрэһэ тарихада һайн.

Бэриин үйлэ, наһа барагшые хүдөөлхэ, адуу мал худалдахые тэбшэхэ. Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна Огородник