Ниигэм 29 dec 2020 194

​Зурхай - декабриин 29, гарагай 3, монгол литээр 15

13:24 саг болотор шухала хэрэгүүдые, эмнэлгэ эхилхэгүй. 13:24 сагһаа хойшо хии мориёо хиидхүүлхэдэ, эрдэм ном шудалхада, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, гэр бараа барихада, даллага абхуулхада, үрэһэ тарихада һайн.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, нүүхэгүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй, бэри буулгахагүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Энэ үдэр хүнэй һүлдэ толгойдо оршодог, тиимэһээ үһэ абалтагүй.