Ниигэм 4 jan 2021 645

​Буряад-монгол зурхай - январиин 4-һөө 13 болотор

© фото: pixabay.com

Январиин 4, гарагай 2, монгол литээр 21.

Энэ үдэр «үхэл» гаража ерэнэ: амидарха арга шадал һалгааха удхатай, эхилһэн хэрэгүүд бүтэмжэгүй. Эмнэлгэ эхилһэнэй хэрэггүй.

Аргагүй хэрэг гарабал, ОМ АКАНИ НИКАНИ АДЖИЛА МАНДАЛЕМАЕ СУХА тарни уншаад, эхилжэ болохо.

Энэ үдэр муу һайн юумэнүүдээ хаяхада, дадаһан муу һургаалнуудһаан һалахада һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн халдаха.

Январиин 5, гарагай 3, монгол литээр 22.

Энэ үдэр аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ урагшатай.

Замда гарахада муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн дэлгэрхэ.

Январиин 6, гарагай 4, монгол литээр 23.

Модон хохимой үдэр. Эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Январиин 7, гарагай 5, монгол литээр 24.

Энэ үдэр бүхы һанаһан хэрэгүүдээ бүтээхэдэ урагшатай.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэхэ.

Январиин 8, гарагай 6, монгол литээр 25.

Энэ үдэр уй гашуудалшье, хулгай дээрмэшье боложо магад. Хурим түрэдэ, эмнэлгэ эхилхэдэ, түрэл гаралнуудтаяа найр наада хэхэдэ, шухала хэрэгүүдтэ муу.

Даллага абхуулхада һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – нюдэнэй даралта ехэдэхэ.

Январиин 9, гарагай 7, монгол литээр 26.

Энэ үдэр гэрэй һуури татахада, шэнэлхэдэ, заһахада, зөөлгэхэдэ, харгыда гарахада муу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – аза жаргалда.

Январиин 10, гарагай 1, монгол литээр 27.

Энэ үдэр бүхы һанаһан хэрэгүүдээ бүтээхэдэ урагшатай. Нүүхэдэ, аралжаа наймаа хэхэдэ, олзын хэрэг ябуулхада һайн. Илангаяа эдеэ унданай, баялигай, малай хэшэг даллага абхуулхада, һайн үдэр.

Хурим түрын хэрэгүүдтэ муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – жаргалда.

Январиин 11, гарагай 2, монгол литээр 28.

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, “зохихогүй” болоно: гарза гаража, хулгай дээрмэ, уйдхар гашуудалшье болохоор. Эмнэлгэ болон ямаршье хэрэг эхилхэдэ, наһа барагшые хүдөөлхэдэ муу.

Даллага абхуулхада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн.

Харгыда гарахада – баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада һайн.

Гахай, хонин, туулай жэлтэйшүүлэй Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – арсалдаа зүрилдөөндэ.

Январиин 12, гарагай 3, монгол литээр 29.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «үхэл» боложо ниилэнэ – аминда харша, эхилһэн бүхы хэрэгүүд урагшагүйдэхэ. Эмнэлгэ эхилхэгүй. Наһа барагшын хэрэгүүдые үйлэдэхэгүй.

Харгыда гарахада – баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Баялигай хэшэг даллага абахада һайн. Хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – һүнэһэн зайлаха.

Январиин 13, гарагай 4, монгол литээр 30.

Модон хохимой үдэр буянай садан ехэ тушаалай шэрээдэ гараха, номлохо, шэнэ ажал, сэрэг тэбшэхэ.

Гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушаржа, «мүнхын аршаан» болоно – даллага абхуулхада, наһаа утадхуулхада, эм найруулхада, эмнэлгэ эхилхэдэ, угаалга хүүлэхэдэ һайн.

Бусад үйлэнүүдтэ муу.

Харгыда гарахада – зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, муу үдэр.

Мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аман дэлгэрхэ, үхэлэй үүдэн нээгдэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com