Ниигэм 11 jan 2021 188

​Зурхай - январиин 11, гарагай 2, монгол литээр 28

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушаржа, “зохихогүй” болоно: гарза гаража, хулгай дээрмэ, уйдхар гашуудалшье болохоор. Эмнэлгэ болон ямаршье хэрэг эхилхэдэ, наһа барагшые хүдөөлхэдэ муу.

Даллага абхуулхада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн.

Харгыда гарахада – баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада һайн.

Гахай, хонин, туулай жэлтэйшүүлэй Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – арсалдаа зүрилдөөндэ.