Ниигэм 15 jan 2021 203

​Зурхай - январиин 15, гарагай 6, монгол литээр шэнын 2

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай уулзахадаа, “зохихогүй” болоно: гарза гаража, хулгай дээрмэ, уйдхар гашуудал болохо. Эмнэлгэ болон ямаршье хэрэг эхилхэдэ, хурим түрэ наадахада муу.

Даллага, хониной хэшэг даллага абахада абхуулхада, худалдаа наймаа ябуулхада һайн.

Хүүгэдэй хэрэгүүдые бүтээхэгүй, түрэһэн үдэрые тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй. Харгыда гарахада муу хойшолонтой. “Морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – элдэбын үбшэн, хэрүүл аман дэлгэрхэ.