Ниигэм 8 feb 2021 213

​Буряад-монгол зурхай февралиин 8-һаа 14 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Февралиин 8, гарагай 2, монгол литээр 27.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна - «үхэл»: хүсэ шадал, эрмэлзэл буураха, эхилһэн хэрэгүүд урагшагүйдэхэ. Илангаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй.

Хэшэг даллага абахада, гахай, хо­нин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мо­риёо хиидхэхэдэ, гэр барихада һайн. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу бараг. Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай га­раг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэ абахада – жаргалда.

Февралиин 9, гарагай 3, монгол литээр 28.

Арбан һахюуһадай хурал.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна - «хүсэн»: баяр баясхалан дэлгэрхэ. Һуралсал эхил­хэдэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэндэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу. “Морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа тон муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг.

Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – хэрүүл аманда.

Февралиин 10, гарагай 4, монгол литээр 29.

«Табан харюулга» хурал. Дүгжүүбэ.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушаржа «хубаарха» бо­лоно: эбээ алдалга болон таһаралга болохоор. Багшатаяа гү, али нүхэдөөрөө хахасажа болохот.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Шухала хэрэг эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн. Хулгана, га­хай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр.

Морин, могой жэлтэн һэргэг бай­хые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал, һүнэһэн зайла­ха.

Февралиин 11, гарагай 5, монгол литээр 30.

Бүтүү үдэр. «Мандал Шиива», «Бал­дан Һама» хуралнууд.

Эблэрхэдэ, заргалдахада, нүүхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, та­хяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Олзын хэрэг эхилхые тэбшэхэ. Хар­гыда гарахада, зүүн зүг руу муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада, хэрүүл аманда.

Февралиин 12, гарагай 6, монгол литээр шэнын 1.

«Сиидэр-Һама» хурал.

Барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал, наһан хорохо.

Февралиин 13, гарагай 7, монгол литээр шэнын 2.

«Монлам Ченмо» хуралнууд эхил­нэ. Луу жэлтэй хүнүүдэй мүргэхэдэ үлзытэй. Хии мориёо хиидхэхэ үдэр.

14.36 саг болотор гарагай газар махабад одоной гал махабадтай уул­зана - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэг, эмнэлгэ эхилхэдэ муу.

Һанаһанаа бүтээхэдэ, барилгын ажал хэхэдэ, газар худалдажа аба­хада, таряанай даллага хурылхада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгы­да гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэн хүрэхэ.

Февралиин 14, гарагай 1, монгол литээр шэнын 3.

Могой жэлтэй хүнүүдэй мүргэхэдэ үлзытэй.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна - «шатааха»: уй гашуудал асарха. Ямаршье хэрэг, эмнэлгэ эхилхэдэ муу. Илангаяа гэр бариха, заһаха, зөөлгэхые, шорой шулуугаар барилга хэхые тэбшэхэ.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу. “Морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа тон муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал, жаргаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК