Ниигэм 1 mar 2021 309

​Буряад-монгол зурхай мартын 1-һээ 7 болотор

Мартын 1, гарагай 2, буряад-мон­гол литээр 17.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл». Эхилһэн хэрэгүүд буруу һүрэхэ. Илан- гаяа эмнэлгэ эхилхэгүй, хурим түрэ наадахагүй. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэ­шэг даллага абахада, шэнэ гэр ба­риха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гахай, хонин, туулай жэлтэндэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – нюдэнэй хараа, үнгэ шарай муудаха.

Мартын 2, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 18.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн». Эхил- һэн бүхы хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэндэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Илангаяа зүүн зүг руу харгы­да гарахада муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэн­дэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – эдэй гарза га­раха.

Мартын 3, гарагай 4, буряад-мон­гол литээр 19.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубаарха». Ямаршье үйлэ хэрэг эхилэлтэгүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Шэнэ гэр барихада, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн га­раг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулбал – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Мартын 4, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 21 (20 таһарба).

Гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушарна: «элбэг, дэлбэг». Һанаһан хэрэгүүд урагшатай бүтэхэ, харгы зам урагшатай, нүүхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, та­хяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Айлшадые урихагүй. Харгыда гара­хада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулбал – хэжэг үбшэндэ.

Мартын 5, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 22.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые, олзын хэрэг эхилэлтэгүй. Илангаяа шэнэ гэр бариха ба шорой шулуу- гаар барилгын ажал хэхэдэ муу. Ба­руун зүг руу харгыда гарахада муу.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – эдеэ ундан эл­бэгжэхэ, гэбэшье элдэбын үбшэн дэлгэрхэ.

Мартын 6, гарагай 7, буряад-мон­гол литээр 23.

Гарагай газар махабад одоной га­зар махабадтай ушарна: «Сиддхи». һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр бараа барихада, газар худалдажа абахада, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, илангаяа таряанай даллага абахада һайн үдэр.

Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, хажуу тээшэнь ябуулхагүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэг­тэй.

Үһэеэ абхуулбал – баяжаха.

Мартын 7, гарагай 1, буряад-мон­гол литээр 24.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Зүүн зүг руу харгыда га­рахада муу, бусад зүг руу һайн. Эдеэ­нэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулбал – үбшэлхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ