Ниигэм 2 mar 2021 204

​Зурхай - мартын 2, гарагай 3, буряад-мон­гол литээр 18

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн». Эхил- һэн бүхы хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, һуралсал эхилхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэндэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Илангаяа зүүн зүг руу харгы­да гарахада муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэн­дэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – эдэй гарза га­раха.