Ниигэм 5 mar 2021 144

​Зурхай - мартын 5, гарагай 6, буряад-мон­гол литээр 22

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые, олзын хэрэг эхилэлтэгүй. Илангаяа шэнэ гэр бариха ба шорой шулуу- гаар барилгын ажал хэхэдэ муу. Ба­руун зүг руу харгыда гарахада муу.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулбал – эдеэ ундан эл­бэгжэхэ, гэбэшье элдэбын үбшэн дэлгэрхэ.