Ниигэм 11 mar 2021 431

​Зурхай - мартын 11, гарагай 5, буряад-мон­гол литээр 28

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушарна: «таарахагүй» - гай гарза гараха, хулгай дээрмэшье болоходоо торохогүй, һэргэг бай­ха хэрэгтэй. Тиигэбэшье даллага, илангаяа хүүгэдтэ хэшэг даллага абхуулхада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдэй хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.