Ниигэм 16 mar 2021 243

​Зурхай - мартын 16, гарагай 3, буряад-монгол литээр 3

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн хэрэгүүд, илангаяа эмнэлгэ муу хойшо­лонтой. Нялха хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй. Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.