Ниигэм 19 mar 2021 270

​Зурхай - мартын 19, гарагай 6, буряад-монгол литээр 6

Дашаниматай (Үлзытэй) үдэр - амгалан­тай, жаргалантай, абишиг (ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурха­най тахилга хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Гарагай газар махабад одоной гал маха­бадтай ушарна: «шаталга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, гэр ба­рихада, заһахада, зөөлгэхэдэ муу. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада –үнгэ шарай муудаха.