Ниигэм 22 mar 2021 335

​Буряад-монгол зурхай мартын 22-һоо 28 болотор

© фото: pixabay.com

Мартын 22, гарагай 2, буряад-монгол литээр 9.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубааралга» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Мал­гайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бу­сад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буя­най үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ ма­гад.

Мартын 23, гарагай 3, буряад-монгол литээр 10.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл». Лагшан бэеын хүсэ шадалые һалгааха, эхилһэн хэрэгүүд урагшагүйдэхэ. Илангаяа эм­нэлгэ эхилхэгүй, операцида орохогүй, хануулжа, төөнүүлжэ огто болохогүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Тиигэбэшье сэрэгэй хэрэг урагшатай, мал үүсэлхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хул­гана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгыда гара­хада, илангаяа баруун зүг руу муу.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баярлаха.

Мартын 24, гарагай 4, буряад-монгол литээр 11.

Гарагай уһан махабад одоной хии ма­хабадтай ушарна: «хубааралга» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ ха­хасаха ушар дайралдахадаа болохо. Ехэ хэрэг эхилхэгүй, айлшадые урихагүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн. Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг бай­хые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – мэдэрэл һайжарха, ухаан һонор болохо.

Мартын 25, гарагай 5, буряад-монгол литээр 12.

Гарагай гал махабад одоной хии маха­бадтай ушарна: «хүсэн» - буян хэшэгэй арьбажуулхада, һуралсал эхилхэдэ, эхилһэнээ дүүргэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэл­тэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Олзын хэрэг эхилхэгүй. “Морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа илангаяа зүүн зүг руу харгыда гарахада муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – бэе муудаха.

Мартын 26, гарагай 6, буряад-монгол литээр 13.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, найр наада эмхидхэхэдэ, ху­рим түрэ наадахада, баярта ушараа тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн. Хүүгэдэй түрэһэн үдэр тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагша­тай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – арга шадал нэмэ­хэ.

Мартын 27, гарагай 7, буряад-монгол литээр 14.

Гарагай газар махабад одоной гал ма­хабадтай ушарна: «шатаалга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, таряанай дал­лага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бу­сад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэг­жэхэ.

Мартын 28, гарагай 1, буряад-монгол литээр 15.

Гарагай гал махабад одоной гал маха­бадтай ушарна: «элбэгжэлгэ». Аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхил­хэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тари­хада, урьһалхада, шэнэ гэр барихада, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абхуулхада һайн. Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бу­сад зүг руу - гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

15-ай дүйсэн үдэр хүнэй һүнэһэн толгойдоо оршодог, тиимэһээ үһэеэ абхуулаагүй һаа дээрэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com