Ниигэм 29 mar 2021 421

​Буряад-монгол зурхай мартын 29-һөө апрелиин 4 болотор

Мартын 29, гарагай 2, буряад-монгол литээр 16.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубаарал». Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Илангаяа гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу. Малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – уушханай үбшэн хүрэжэ магад.

Мартын 30, гарагай 3, буряад-монгол литээр 17.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн». Жаргал ерэхэ, гэбэшье эхилһэн хэрэгүүдээл дүүргэхэдэ урагшатай. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абхуулхада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Наһа барагшын болон бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, шарайн үнгэ муудаха.

Мартын 31, гарагай 4, буряад-монгол литээр 18.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубаарал» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Мориной хэшэг даллага абахада һайн. Илангаяа зүүн зүг руу харгыда гарахада муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Апрелиин 1, гарагай 5, буряад-монгол литээр 19.

Гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушарна: «элбэгжэлгэ». Аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, шэнэ гэр барихада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Апрелиин 2, гарагай 6, буряад-монгол литээр 20.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу. Хониной хэшэг даллага абахада һайн. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа илангаяа зүүн зүг руу харгыда гарахада муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан хомордохо.

Апрелиин 3, гарагай 7, буряад-монгол литээр 21.

Гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушарна: «Сиддхи». Бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ, гэр бараа барихада, газар абахада, ажал хүдэлмэриеэ, бэшэһэнээ эблүүлхэдэ һайн. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэнүүдтэ

Апрелиин 4, гарагай 1, буряад-монгол литээр 22.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл». Эмнэлгэ болон ямаршье шухала хэрэг эхилэлтэгүй, илангаяа олзын хэрэг урагшагүйдэхэ. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, бүри муу. Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һайн үдэр. Илангаяа баруун зүг руу харгыда гарахада муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэжэ магад, гэбэшье, эдеэ хоол элбэгжэхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ