Ниигэм 30 mar 2021 219

​Зурхай - мартын 30, гарагай 3, буряад-монгол литээр 17

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн». Жаргал ерэхэ, гэбэшье эхилһэн хэрэгүүдээл дүүргэхэдэ урагшатай. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абхуулхада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Наһа барагшын болон бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй.

Баруун зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, шарайн үнгэ муудаха.