Ниигэм 1 apr 2021 273

​Зурхай - апрелиин 1, гарагай 5, буряад-монгол литээр 19

Гарагай хии махабад одоной хии махабадтай ушарна: «элбэгжэлгэ». Аралжаа наймаа ябуулхада, олзын хэрэг эрхилхэдэ, хүрэнгэ шэглүүлхэдэ, үрэһэ тарихада, урьһалхада, шэнэ гэр барихада, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.