Ниигэм 5 apr 2021 913

​Буряад-монгол зурхай апрелиин 5-һаа 11 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Апрелиин 5, гарагай 2, буряад-монгол литээр 23.

Гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «аршаан» - наһа утадхаха, эм найруулха, эмнэлгэ эхилхэ, угаалга хүүлэхэ, хурим түрэ наадаха, аралжаа наймаа ябуулха, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэ, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абаха, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэ, түб хотодо ажал ябуулха, юрэнхыдөө элбэгжүүлхэ, арьбажуулха хэрэгүүдтэ һайн. Харгыда гарахада һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Апрелиин 6, гарагай 3, буряад-монгол литээр 25.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга» - эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй, түрэл гаралнуудаараа найрлахада муу. Үрэһэ тарихада, худалдаа наймаа эрхилхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Апрелиин 7, гарагай 4, буряад-монгол литээр 26.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - баяр баясхалан дэлгэрхэ. Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, найр наада, хурим түрэ наадахада, ойн баяр тэмдэглэхэдэ, шэнэ тушаал эзэлхэдэ, гэр бүлэ шэнээр байгуулхада, газар хахалхада, айраг, тараг эһээхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн. Шэнэ гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэгүй. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухархын” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баяр, амжалта ерэхэ.

Апрелиин 8, гарагай 5, буряад-монгол литээр 27.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хубааралга» - эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасаха ушар дайралдахадаа болохо. Бэриин хэрэг үйлэдэхэгүй. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, айраг, тараг бэрихэдэ, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – жаргаха.

Апрелиин 9, гарагай 6, буряад-монгол литээр 28.

Гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушарна: «сиддхи» - һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр бараа барихада, газар абахада, хониной хэшэг даллага абахада һайн. Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ.

Апрелиин 10, гарагай 7, буряад-монгол литээр 29.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга» - эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, адуу мал худалдахагүй, аралжаа наймаа ябуулхагүй. Таряанай даллага абаха, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр - һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлахадаа болохо.

Апрелиин 11, гарагай 1, буряад-монгол литээр 30.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эмнэлгэ болон ямаршье шухала хэрэг эхилэлтэгүй, илангаяа олзын болон бэриин хэрэгүүд, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал урагшагүйдэхэ. Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман дэлгэрхэ, үхэлшье ерэжэ магад.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК