Ниигэм 2 apr 2021 219

​Зурхай - апрелиин 2, гарагай 6, буряад-монгол литээр 20

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: «шатаалга». Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилэлтэгүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу. Хониной хэшэг даллага абахада һайн. Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа илангаяа зүүн зүг руу харгыда гарахада муу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эдеэ ундан хомордохо.