Ниигэм 26 apr 2021 836

​Буряад-монгол зурхай апрелиин 26-һаа майн 2 болотор

© фото: pixabay.com

Апрелиин 26, гарагай 2, буряад-монгол литээр 14.

(Дуйнхор хуралай эхин).

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна. Ямаршье хэрэг эхилхэгүй, үрэһэ тарихагүй.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мал худалдахада, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Апрелиин 27, гарагай 3, буряад-монгол литээр 15.

(Дуйнхор хуралай гол үдэр).

Гарагай махабад гал одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, худалдаа наймаанда, үрэһэ тарилгада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Нүүхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Хүнэй һүнэһэн толгойдо гарана, тиимэһээ үһэ абалтагүй.

Апрелиин 28, гарагай 4, буряад-монгол литээр 16.

(Дуйнхор хуралай түгэсхэл).

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна. Ямаршье хэрэг эхилхэгүй, илангаяа шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу, шэнэ гэр барихагүй, гэр байра заһахагүй, зөөлгэхэгүй; аралжаа наймаа ябуулхагүй, газар малтахагүй.

Мориной хэшэг даллага абахада һайн. Энэ үдэр харгыда гарахада, илангаяа баруун зүг руу муу.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – амилхада хүндэрхэ.

Апрелиин 29, гарагай 5, буряад-монгол литээр 18.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, айраг тараг бүрихэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй. Энэ үдэр харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Апрелиин 30, гарагай 6, буряад-монгол литээр 19.

Гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушарна: «Сиддхи» - һанаһанаа бүтээхэдэ, гэр барихада, газар абахада, бэшэһэнээ эблүүлжэ, ном болгоходо, шэнэ гэр барихада, харгыда ябахада, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй, мал худалдахагүй.

Зүүн зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Майн 1, гарагай 7, буряад-монгол литээр 20.

Гарагай газар махабад одоной газар махабадтай ушарна: бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – ангаха болон үлэсхэлэндэ абтаха.

Майн 2, гарагай 1, буряад-монгол литээр 21.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, айлшадые урихагүй.

Харгыда ябахада, таряа тарихада, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com