Ниигэм 27 apr 2021 202

​Зурхай - апрелиин 27, гарагай 3, буряад-монгол литээр 15

Дуйнхор хуралай гол үдэр.

Гарагай махабад гал одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, худалдаа наймаанда, үрэһэ тарилгада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Нүүхэгүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Урда зүг руу харгыда гарахада муу, бусад зүг руу - гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр - һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Хүнэй һүнэһэн толгойдо гарана, тиимэһээ үһэ абалтагүй.