Ниигэм 24 may 2021 477

​Буряад-монгол зурхай майн 24-һөө 30 болотор

© фото: pixabay.com

Майн 24, гарагай 2, буряад-монгол литээр 13.

Гарагай уһан махабад одоной хии махабадтай ушарна: ямаршье хэрэг эхилхэгүй, илангаяа мал худалдахагүй, хүдөөлхэдэ, газар хахалхада, үрэһэ тарихада, хубсаһа эсхэхэдэ муу. Нарай хүүгэдэй хэрэг эрхилхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, холо ябуулхагүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар, элһэ бороор барилгын, газарай ажал хэхэдэ, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – түбшэн байдалда.

Майн 25, гарагай 3, буряад-монгол литээр 14.

Дүйсэн үдэр. Дончод хуралай түрүүшын үдэр.

Дашинима (Үлзытэ) үдэр – амгалан жаргалантай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, худалдаа наймаанда, илангаяа мал худалдахада, холын замда гарахада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн. Үрэһэ таряа тарихагүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – эд бараан элбэгжэхэ.

Майн 26, гарагай 4, буряад-монгол литээр 15.

Дүйсэн үдэр. Дончод хуралай гол үдэр.

Эмнэлгэ эхилхэгүй, нүүхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, айлшадые урихагүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй, хурим түрэ наадахагүй.

Шэнэ гэр барихада, үрэһэ тарихада, баялигай, мориной хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – бараг һайн гэбэшье, хүнэй һүнэһэнэй толгойдоо ерэдэг хадань, үһэ абалтагүй.

Майн 27, гарагай 5, буряад-монгол литээр 16.

Дүйсэн үдэр. Дончод хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, заргалдахагүй, гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй - юрэн шухала хэрэгүүдтэ муу. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, нүхэд болоходо, эд бараа худалдахада, нүхэ малтахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада, илангаяа баруун зүг руу, муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ – амисхалай махабадта муу.

Майн 28, гарагай 6, буряад-монгол литээр 17.

Энэ үдэр “шатаалгын” үдэр гэжэ тоологдодг, ушар иимэһээ хирургическэ операци, шарил галдалга, хурим түрэ хорюултай. Һанаһанаа бүтээхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мал үүсэлхэдэ, худалдаа наймаа ябуулхада, газар абахада, хэһэнэй эблүүлхэдэ, газар хахалхада, айраг тараг бэрихэдэ, хониной хэшэг даллага абахада һайн.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн. Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй хараа, шарай үнгэ муудаха.

Майн 29, гарагай 7, буряад-монгол литээр 18.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «эдир» - шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, найр наада, хурим түрэ үнгэргэхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, наһа барагшые хүдөөлхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – гарза гараха.

Майн 30, гарагай 1, буряад-монгол литээр 19.

Гарагай газар махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй, мал худалдахагүй, хурим түрэ наадахагүй. Шэнэ гэр барихада, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Луу жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – Бурхан багшын һургаал дэлгэрхэ.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com