Ниигэм 27 may 2021 144

​Зурхай - майн 27, гарагай 5, буряад-монгол литээр 16

Дүйсэн үдэр. Дончод хуралай түгэсхэлэй үдэр.

Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, заргалдахагүй, гэрэй һуури табихагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй - юрэн шухала хэрэгүүдтэ муу. Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, нүхэд болоходо, эд бараа худалдахада, нүхэ малтахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ Хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада, илангаяа баруун зүг руу, муу.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ – амисхалай махабадта муу.