Ниигэм 31 may 2021 680

​Буряад-монгол зурхай майн 31-һээ июниин 6 болотор

© фото: pixabay.com

Майн 31, гарагай 2, буряад-монгол литээр 20.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, найр наада, хурим түрэ үнгэргэхэдэ, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр. Харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – үлэсхэлэн байдалда.

Июниин 1, гарагай 3, буряад-монгол литээр 21.

Эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилхэгүй, олзын хэрэг эрхилхэгүй.

Таряа тарихада, баялигай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – халдабарита үбшэндэ.

Июниин 2, гарагай 4, буряад-монгол литээр 23 (22 таһарба).

Наһа утадхаха, эм найруулха, эмнэлгэ эхилхэ, угаалга хүүлэхэ, хурим түрэ наадаха, аралжаа наймаа ябуулха, угаалга болон элбэгжэхэ, арьбажуулха хэрэгүүдые үйлэдэхэдэ, шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, мориной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Хүүгэдэй шухала хэрэг үйлэдэхэгүй, түрэһэн үдэрынь тэмдэглэхэгүй, гэрһээ холо ябуулхагүй. Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха

Июниин 3, гарагай 5, буряад-монгол литээр 24.

Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, юһэн шухала хэрэгтэ муу.

Хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июниин 4, гарагай 6, буряад-монгол литээр 24 (24 дабхарлаба).

Эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилхэгүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.

Июниин 5, гарагай 7, буряад-монгол литээр 25.

Шэнэ хубсаһа үмдэхэдэ, шэмэг гоёолто зүүхэдэ, найр наада үнгэргэхэдэ, хурим түрэ наадахада, шэнэ гэр бүлэ байгуулхада, таряа тарихада, худалдаа наймаа ябуулхада, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – нюдэнэй даралта хөөрэхэ.

Июниин 6, гарагай 1, буряад-монгол литээр 26.

Эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, мал худалдахагүй.

Эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, газар хахалхада, айраг тараг эдьхэхэдэ һайн.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – аза жаргалда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: pixabay.com