Ниигэм 4 jun 2021 243

​Зурхай - июниин 4, гарагай 6, буряад-монгол литээр 24 (24 дабхарлаба)

Эмнэлгэ болон шухала хэрэг эхилхэгүй, түрэл гаралнуудтаяа найрлахагүй.

Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэн хүрэхэ.