Ниигэм 7 jun 2021 928

​Буряад-монгол зурхай июниин 7-һоо 13 болотор

© фото: Анна ОГОРОДНИК

Июниин 7, гарагай 2, буряад-монгол литээр 27.

Дашаниматай (Үлзытэ) үдэр бурханай тахилга хэхэдэ, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Эбээ таһарха гү, али багшатаяа, нүхэртэеэ хахасажа болоно. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, үрэһэ тарихада, наһа барагшые хүдөөлхэдэ, худалдаа наймаанда, хурим түрэдэ муу.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу - һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ, урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Июниин 8, гарагай 3, буряад-монгол литээр 28.

Аралжаа наймаанда, олзын хэрэгтэ, хүрэнгэ зөөри шэглүүлгэдэ, үрэһэ тарилгада, урьһаламжада, баялигай, амгалан байдалай хэшэг даллага абахада, хулгана, луу, бишэн жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Наһа барагшые хүдөөлхэгүй, бэри буулгахагүй.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда.

Июниин 9, гарагай 4, буряад-монгол литээр 29.

Эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, бэри буулгахагүй, наһа барагшые хүдөөлхэгүй, мал худалдахагүй, худалдаа наймаа хэхэгүй. Мориной хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – һүнэһэн зайлаха.

Июниин 10, гарагай 5, буряад-монгол литээр 30.

Һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, худалдаа наймаанда, үрэһэ тарилгада, айраг тараг эдьхэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, хурим түрэ наадахада муу.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аманда, заргалдаанда.

Июниин 11, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 1.

Һанаһанаа бүтээхэдэ, газар абахада, газар хахалхада, айраг тараг бэрихэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, худаг малтахада, модо һуулгахада, газар малтахада, хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Наһа барагшын хэрэг бүтээхэгүй.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан хорохо.

Июниин 12, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 2.

Гарза гаража, хулгай дээрмэ орожо, уй гашуудал ушаржа болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ, олзын хэрэг эхилхэгүй, юрын шухала хэрэгүүдтэ муу. Тушаал эзэлхэдэ, айраг, хүрэнгэ эһээхэдэ һайн.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ, хэрүүл аманда.

Июниин 13, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 3.

Бальжиниматай (Согто) үдэр, амиды ба нүгшэһэнэй ямаршье үйлэдэ һайн.

Гарагай газар махабад одоной махабадтай ушарна: «үхэл» - эхилһэн бүхы хэрэгүүдтэ муу, эмнэлгэ эхилхэгүй, үхибүүнэй шухала хэрэг бүтээхэгүй, холо ябуулхагүй, худаг малтахагүй. Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада, һайн үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу муу.

Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ

Фото: Анна ОГОРОДНИК