Ниигэм 14 jun 2021 328

​Буряад-монгол зурхай июниин 14-һөө 20 болотор

Июниин 14, гарагай 2, буряад-монгол литээр шэнын 4.

Дашиниматай (Үлзытэ) үдэр – амгалан жаргалтай, абишиг (Ваан) хайрлаха, һайтар байгуулха (рамнай үргэхэ), бурханай тахилга хэхэдэ һайн.

Бэри буулгахада, худалдаа наймаа ябуулхада, модоор уран дарха хэхэдэ, малгайн, гуталай, хубсаһанай хэшэг даллага абахада, гахай, хонин, туулай жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Нохой жэлтэндэ һанаһанаа бүтээхэдэ урагшатай гараг; хонин жэлтэнэй буянай үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – нюур шарайн үнгэ һайжарха.

Июниин 15, гарагай 3, буряад-монгол литээр шэнын 5.

Тэрсүүд үдэр санваар хүртэхэ, ном шагнаха ба бурханай тахилга хэхэ, даллага абаха, харгыда гараха, нүүхэ ба бэриин үйлэ, наһа барагшые хүдөө гаргаха, модо отолхо, модоор дархалха, аха дүүнэрээрээ найрлаха гэхэ мэтые тэбшэхэ.

Харгыда гарахада, баруун зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Морин, могой жэлтэнэй урагшатай үдэр; хулгана, гахай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ гараг. Тахяа, бишэн жэлтэндэ муу үдэр, һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – баяжаха.

Июниин 16, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 6.

Гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «аршаан» - наһа утадхаха, эм найруулха, эмнэлгэ эхилхэ, ном бэшэг, урлалай арга шудалха, угаалга хүүлэхэ, хурим түрэ наадаха, аралжаа наймаа ябуулха, үрэһэ таряа тариха, бүхы арьбажуулха хэрэгүүдтэ һайн. Мориной, баялигай, ута наһанай хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, хажуу тээшэнь эд бараа, мал үгэхэгүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ муудаха.

Июниин 17, гарагай 5, буряад-монгол литээр шэнын 7.

Гарагай гал махабад одоной хии махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын, газарай, уһанай ажал хэхэдэ, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэдэ, хүүгэдэй хэшэг даллага абахада, тахяа, үхэр, могой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Бэри буулгахагүй. Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Бар, туулай жэлтэнэй урагшатай үдэр, харин тахяа, бишэн жэлтэнэй буян үйлэдэхэдэ һайн. Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн һэргэг ябахые оролдохо.

Үһэеэ абхуулхада – хэрүүл аман, заргалдаан болохо.

Июниин 18, гарагай 6, буряад-монгол литээр шэнын 8.

Гарагай газар махабад одоной гал махабадтай ушарна: “шатаалга”- зоболондо. Эмнэлгэ болон шухала хэрэгүүдые эхилхэгүй. Газар хахалхагүй, таряа тарихагүй, гэрлэхэгүй, хубсаһа эсхэхэгүй. Хониной хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Энэ үдэр “морин үхэхэ, эмээл хухарха” ушарһаа харгыда гарахада муу, илангаяа зүүн зүг руу.

Хонин, тахяа, бишэн жэлтэнэй урагшатай һайн үдэр; морин, бишэн жэлтэнэй буянай үдэр. Бар, туулай жэлтэнэй чисаа гараг – һэргэг ябаха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – наһан утадхаха.

Июниин 19, гарагай 7, буряад-монгол литээр шэнын 9.

Гарагай газар махабад одоной хии махабадтай ушарна: «тааралдалгүй» - гарза гаража, хулгай дээрмэ орожо, уй гашуудал ушаржа болохо. Хурим түрэ наадахагүй, эмнэлгэ эхилхэгүй, гэрлэхэгүй, наһа барагшын хэрэг үйлэдэхэгүй - юрын шухала хэрэгүүдтэ муу.

Тиигэбэшье, амгалан тайбанай даллага, илангаяа таряанай даллага абахада, бар, морин, нохой жэлтэй хүнүүдтэ хии мориёо хиидхэхэдэ һайн үдэр.

Харгыда гарахада, урда зүг руу муу, бусад зүг руу һайн.

Үхэр жэлтэнэй урагшатай гараг; бар, туулай жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Хулгана, гахай жэлтэндэ урагшагүй үдэр, һэргэг байха хэрэгтэй.

Үһэеэ абхуулхада – үбшэндэ.

Июниин 20, гарагай 1, буряад-монгол литээр шэнын 10.

Гарагай гал махабад одоной махабадтай ушарна: «хүсэн» - һуралсалай хэрэгүүдтэ, эхилһэн хэрэгүүдээ дүүргэхэдэ, хии мориёо хиидхэхэдэ, эдеэнэй, баялигай, малай хэшэг даллага абахада һайн үдэр.

Шэнэ гэр бариха ба шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Энэ үдэр харгыда гарахада муу, илангаяа баруун зүг руу. Луу жэлтэнэй урагшатай, һайн үдэр.

Үһэеэ абхуулхада – жаргалда.

Жаргал лама ДУГДАНОВ бэлдэбэ