Ниигэм 16 jun 2021 201

​Зурхай - июниин 16, гарагай 4, буряад-монгол литээр шэнын 6

Гарагай уһан махабад одоной уһан махабадтай ушарна: «аршаан» - наһа утадхаха, эм найруулха, эмнэлгэ эхилхэ, ном бэшэг, урлалай арга шудалха, угаалга хүүлэхэ, хурим түрэ наадаха, аралжаа наймаа ябуулха, үрэһэ таряа тариха, бүхы арьбажуулха хэрэгүүдтэ һайн. Мориной, баялигай, ута наһанай хэшэг даллага абахада һайн үдэр. Гэрэй һуури татахагүй, гэр бараа заһахагүй, зөөлгэхэгүй, хажуу тээшэнь эд бараа, мал үгэхэгүй. Шорой шулуугаар барилгын ажал хэхэдэ муу үдэр.

Харгыда гарахада, зүүн зүг руу муу, бусад зүг руу гэмгүй.

Хулгана, гахай жэлтэнэй һайн гараг; үхэр, луу, нохой жэлтэнэй буян үйлэдэхэ үдэр. Морин, могой жэлтэн һэргэг байхые оролдог.

Үһэеэ абхуулхада – шарайн үнгэ муудаха.